Ди Тхьэмадэ др. Ехьсан Ст1ашъу   зэрэдгъэлъап1эр


 

Щапхъэ зытехыпхъэ ц1ыху зи1э лъэпкъ пстоми и щапхъэ техык1эр, къызхэк1а лъэпкъым и къарурэ игъэпсык1эрэ  елъытащ  . Зым саугъэт хуегъэуыв адрем урамым иц1э ирет. Эпхуэду иц1эри и гъэхъагъэхэри мык1уэдыжын щапхъэу къызхуегъэнэж.

Дэ дикъару изэф1эк1ыр аращи, ди я 10 нэрэ зэхуэсыр ди тхьэмадэ лъап1эу  Др. Ехьсан и  махуэ хуэдгъэзащ. Мы махуэр къэзугупсысам дыхуэразэщ, тпащхьэ иту нобэ, къытхуищ1а пстомк1э тхьэуегъэпсэу зэрэжет1эфым щхьэк1э.

Ехьсан и ныбжэгъу дыду зызобжыжъ.  Сигъэпагурэ псэлъэ ц1ык1у къыжыс1эну хуитыныгъэ зэстыжащ. Илъэс пл1ыщ1хэм щ1эдзауэ дызэуэршэрурэ дызэупщ1ыжурэ дызэщ1ыгъущ. Зэрэсц1ыхуам щхьэк1э си гъащ1эм сыхуэразу сегъэпагэ. Нахуэу сытрэ 1уэхуи дызэрэтепсэлъыхьым щхьэк1э, Ехьсан нэхъ фэзгъэц1ыхун щхьэк1э нобэ сыкъэпсалъэ.

 

И Щэнхабзэу дэслъэгъуахэм я нэхъ  зигугъу къэсщ1ыну сызхуехэр, адыгэ лъэпкъым къехъул1а гузэвэгъуэр нэхъ мащ1э ищ1ынурэ Лъэпкъ - гъэк1уэду къещак1уэ  къегуауэ псоми зэра1эщ1ихын и гупсысэхэращ.  Си адыгэ лъэпкъы сыт сэ къысхуищ1эр жимы1урэ сыт сэ хуэсщ1эфыну п1эрэ жи1урэ зэрэхуэгузавэр эращ. И 1уэху щ1ак1эрэ   и гупщысэхэмрэ ди хасэмэ щэну къахэзлъхьахэмэ я щыщс. Я пэре хасэхэу Мунхын къалэмрэ Вуппэртал Къалэмрэ                                                            

илъэс 60 хэм  къэзугупсыса нэрбги 2 ыр ( Шырдым Масуудрэ  Хьэщокъуэ Адылрэ) зыщ1эхъуэпсу щытахэр Ехьсан имц1ыхуахэми, я мурадхэр нэхъ  игъэзэащ1ащ.

Япэре хэсит1ым нэмыцэм ипхъэхьауэ щыпсоу адыгэхэр нэхъ дызэригъэц1ыхури 1984 гъэм, нэрыбгии дыхъурэ  Налщикрэ Сухъумрэ зэдгъэц1ыхури ди хэк1ужъым зэпыщ1эныгъэ хуэтщащ. Ди  хасэхэри хомурэ нъэхъ багъуэхэри ДАХ ми ди федерацэми

данэсащ. Ехьсани тхьэм игъуэу къытхуихьри дызэкъуэту   ди лъэпкъ 1уэхук1и, гъуэгу дызэдытехьащ.

Укъызшытхъужыныр ек1укъым, «щхьэщытхъуж сижагъощ л1ибгъу сыриуасэщ» зэрэжа1урэ. Ауэ дибжыгъэ елъытауэ, джыркъэс тхузэф1эк1ам лъэпкъ 1уэхук1э дытеук1ытэхькъым.

Хасэу нобэ ди бысымыр Ехьсан  щызэхешэм илъэс куэдрэ и унэращ хасэк1уап1оу ды1ар. Унэгъу къалит1уу Гамбургэ Ганноверрэ я щыпсэу адыгэу Ехьсан ихасэм хэтахэми, хэсит1 зэхашэри  нэхъ къару ди1э хъуащ. Дунеири къызэблихъури Адыгэ Респобликри дунем къыщытехьэм, ари  к1уап1э тхуэхъури  ди зэхэхьэн нэхъ дызэригъэц1ыхури т1асхъэу   ди1эхэр нахуэ къытхуищ1ащ.

Абхъаз зауэри къыщахэхьэжым , хэхэсхэмк1э ди щ1апхъэхэри  нэхъ нахуэ хъуахэщ. Ехьсан ф1ыщ1э гъуэгур къигъуэтам хуэду, Адыгеим и сымэджэщхэмщхьэк1э  Дохутыр  !эмэпсымэрэ нэгъуэщ1хэмрэ хьэлъзехьэ машини 4 м я рызыбзэу ( машинэхэр Германем къытхуигъэк1уащ) хэсищыри дызэщ1ыгъурэ  1992 гъэм ехьсан игъуэгук1э къэдугъуэяхэр ядгъэшащ.

Лъэпкъ зауэхэу Абхъазымрэ Югослъавымрэ щек1уэк1ахэми Германием ит хасэхэм къабгъэдэк1у мин 80 €   ф1ыщ1эу халъхьам,  Ехьсан и закъоу мин 50 € къахилъхьащ.

 Дызэкъуэту хэтреми хузэф1эк1ыр Къыхилъхьурэ, гузэвэгъуэ дыщихуэк1э дызхэ1эбэн  Адыгэ-Хэкупхуантэ, 1989 гъэм и унэм дыщызэхуэсри, уытыкум къидгъэхьащ. Дищ1эблэмэ пхъуантэм игугъу къытхуащ1ынущи сэ куэд къыжыс1энукъым.

 Ауэ дгъэбэгъуэн зэрэхуер нахуэ къытхуищ1ащ, и лъэсибл хъуауэ зауэ мыгъоу Сирем щек1уэк1ым.                                                      

Гуманитарныйм имзакъу Енсан,  ди адыгэ культури зыхуигъэзащ,  

Хэхэс Адыгэмэ я  култур  и зэхуэхьэсыжын зыхуэбгъазэми,  и 1эхь зыхэмылъ гъуэтыгъуещ. И гъэгушхуэхэу Майкоп и университетым бзэ щ1эныгъэм хуэлажэ ц1ыхухэмэ – Къэрали 4 мэ я щыпсэу адыгэхэм – я уэрэдыжьхэри я 1уэры1уатэхэри къаугъуэижащ.

Нэхъ зигугъу къэсщ1ыну сызхуер Дэмаск къалэ щыпсоу адыгэ сабихэм щхьэк1э, Саби хадэ къахуигъэпсыри  адыгэ хасэм и 1эгу 27.07.2002 м къырилхьаращ.  Хасэ Тхьэмадэм гуры1уэри  адыгэ сабихэм янэдэлъхубзэр   лъапсэ я хуащ1ну къахуигъэнащ. Илъэс 8 щытек1ым зэрэзэгуры1уахэр ямгъэдзэщ1эжу щызэхехым , я хуимыдэу п1уалъэу яритами къыщамгъазэм 2012 хуищ1ыжащ.   Абынэсыху зэрэзэрашэу щытар Видюк1э фагъэлъагъунщ. Щхьэк1уэр, сабй Хадэм и хабзэ щ1ызэблахъуар, ядэ янэхэм къагупсысауэ зэрэжа1ар эращ. Сабтхадэм , ди лъэпкъэгъухэм нэхъ зыкъаригъэц1ыхужу зэрэщ1идзам Хасэзешэхэр и гъэштахэм хуэду къыпщугъэхъу.

    Мы Проектэу нобэк1э зи1уэху ягъэувам изакъуэми, щапхъэ зытырах ц1ыхущ Енсан.

Ди я 10 нэрэ зэхуэсым Енсан иц1э зэреттамк1э дыхуэразэщ нобэ къек1уэл1а пстомк1и- ди пэрыту куэдрэ укъытхэтынк1э уызыншагъэ быдэ уи1эу тхьэм куэдри ди щхьэгъ уригъэтынк1э дынохъохъу.Уи саби Хади и 1уэхущ1эн щ1идзэжауэ тхьэм уэри дэри дегъэлъагъуж.

Ди шыпхъу лъап1эу уищхьэгъусэ Доротее , уилъэпкъэгъухэм яхопщ1а  пстомк1и уи гъэгушхэу къызэрэпкъуэтам дыщыгъуазэщ зэрэуынагъу двынохъуэхъу фи бын и бынхэм  уызыншагъэ быдэ фи1у я гуф1агъуэхэр флъагъурэ куэдрэ фащхьэригъэтык1э.

Омар- Фарукъ         Даммы ( Нэмыцэм )2018

Güncel Programlar

Keine aktuellen Veranstaltungen.

Stat